آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژی

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های مورد نیاز برای تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی مانند Peqlab Thermo cycler، StepOne ABI Real time PCR،  PCR workstation، Nanodrop 1000، Sequencer electrophoresis، الکتروفورز، انواع سانتریفوژ و سایر وسایل لازم می باشد. متقاضیان استفاده از این وسایل بایستی پس از تکمیل فرم های مربوطه بر طبق مقررات آزمایشگاه مرکزی آزمایشات خود را انجام دهند. تهیه مواد مصرفی مورد نیاز تمام آزمایشات به عهده متقاضیان می باشد.

1- استخراج RNA، DNA و پلازمید از نمونه های جانوری، گیاهی و باکتریایی

استخراج اسیدهای نوکلئیک با کیفیت از نمونه های زیستی یکی از مهمترین عوامل موفقیت در آزمایش های ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشد. متقاضیان بایستی نمونه های زیستی را با رعایت نکات ایمنی و  به اندازه کافی با درج کامل مشخصات بر روی نمونه ها و تکمیل فرم مربوطه به دفتر پذیرش آزمایشگاه تحویل دهند. آنالیز کیفی و کمی نمونه ها به کمک دستگاه نانودراپ و ژل آگاروز انجام می گیرد. (فرم)

2- تبدیل RNA به cDNA و ارزیابی کیفی آن

برای تبدیل RNA استخراج شده به cDNA برای آنالیزهای مولکولی بر طبق نوع mRNA مورد هدف، روش مناسب انتخاب و اجرا می گردد. کیفیت cDNA سنتز شده (فرم)

3- تکثیر قطعات ژنومیک طی واکنش   (96 well PEQLAB thermo cycler) PCR

در این روش پس از آنالیزهای بیوانفورماتیکی، روش کار تکثیر قطعات ژنومیک با اندازه های مختلف طراحی و اجرا می شود. نتایج بر روی ژل آگاروز مورد آنالیز و در صورت تمایل متقاضی برای آنالیزهای بعدی مثل تعیین توالی و تعیین ژنوتیپ مورد استفاده قرار می گیرد. (فرم)

4- انجام عملیات  (ABI StepOne real time PCR system) real time PCR

با توجه به توانایی های دستگاه ABI StepOne real time PCR، آنالیزهای زیر را می توان انجام داد:

  Gene expression profiling

  SNP genotypingp

  MicroRNA expression

  Methylation

  Translocation analysis

  Gene detection

  Viral load analysis

  Mutation Scanning

متقاضیان استفاده از این دستگاه لازم است مواد مصرفی مورد نیاز هر آزمایش را تهیه و در اختیار آزمایشگاه قرار دهند.

5-  طراحی و سنتز پرایمر مورد استفاده در تحقیقات مولکولی

با توجه به اهمیت استفاده از پرایمر اختصاصی با کیفیت مناسب در تحقیقات ژنتیک و بیوتکنولوژی، پرایمر مورد نیاز متقاضیان با استفاده از نرم افزارهای تخصصی طراحی و سنتز خواهد شد. (فرم)

6- ویرایش و آنالیز توالی های نوکلئوتیدی

توالی های نوکلئوتیدی بدست آمده از از روش های مختلف تعیین توالی برای تایید دقت و صحت به وسیله نرم افزارهای تخصصی آنالیز و مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت سفارش متقاضی آنالیزهای مختلف تنوع ژنتیکی این توالی ها انجام می گیرد (فرم).

7-  آنالیز تنوع ژنتیکی نتایج نشانگرهای مولکولی

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.


  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس madadi@ut.ac.ir ارسال نمایید.