آزمایشگاه مرکزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1389 تاسیس و در راستای فراهم کردن تجهیزات پیشرفته و حساس و ارائه خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی دقیق به تمامی رشته های این پردیس و سایر دانشگاه های کشور فعالیت می کند. این خدمات در دو بخش تجزیه شیمیایی مواد و ژنتیک و بیوتکنولوژی می باشند.

محققین محترم در صورت نیاز به استفاده از این خدمات، پس از تکمیل فرم های مربوط به نوع آزمایش و ارسال آن به دفتر پذیرش آزمایشگاه مرکزی می توانند نمونه های خود را تحویل و نتایج مورد نیاز را با مشاوره کارشناسان مرکز دریافت کنند.

 مدیریت و پرسنل


نام و نام خانوادگی: دکتر کرامت اله رضایی
عنوان: سرپرست آزمایشگاه
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32245971-26-98+ و +98-26-32235124
پست الکترونیکی: krezaee@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://utcan.ut.ac.ir/member/krezaei.aspxنام و نام خانوادگی: مجید رنجبر
عنوان: کارشناس GC و ایمنی آزمایشگاه
مرتبه علمی: کارشناسی ارشد
تلفن: 32245971-26-98+
پست الکترونیکی: ranjbar47@ut.ac.ir
صفحه شخصی:نام و نام خانوادگی: سید حسین کمالی پرگو
عنوان: مسئول دفتر
مرتبه علمی: کاردان
تلفن: 026-32245971داخلی:263
پست الکترونیکی: hkamali@ut.ac.ir
صفحه شخصی:نام و نام خانوادگی: بیتا خلیلی
عنوان: کارشناس آزمایشگاه بیو تکنولوژی
مرتبه علمی: کارشناسی ارشد
تلفن: 02632245971 داخلی263
پست الکترونیکی: bkhalili@ut.ac.ir
صفحه شخصی:نام و نام خانوادگی: علی پور سر سنگی علی آبادی
عنوان: مراقب کشاورزی
مرتبه علمی:
تلفن: 026-32245971داخلی:263
پست الکترونیکی:
صفحه شخصی:  2014© تمامی حقوق این سایت متعلق به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.
پردیس كشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - كرج - ایران - صندوق پستی: 4111
لطفا پیشنهادات خود را به آدرس madadi@ut.ac.ir ارسال نمایید.